قبل از آغاز فصل 13 فراتر از نور ، آن علامت های Destiny 2 را روشن کنید

Turn In Those Destiny 2 Tokens Before Beyond Light’s Season 13 Begins

lightbox